Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


Artikel 1.Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Stainless Firm Verbakel Rijakkerweg 5e Beek en Donk
, hierna te noemen: “Stainlessfirm”, en een Wederpartij waarop Stainlessfirm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stainlessfirm, voor de
uitvoering waarvan door Stainlessfirm derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Stainlessfirm en zijn
directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stainlessfirm en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Stainlessfirm niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stainlessfirm in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2

Offertes en aanbiedingenAlle offertes en aanbiedingen van Stainlessfirm  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Stainlessfirm kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stainlessfirm daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stainlessfirm anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Stainlessfirm niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhogingDe overeenkomst tussen Stainlessfirm en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Wederpartij Stainlessfirm derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stainlessfirm dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Stainlessfirm heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Stainlessfirm is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Stainlessfirm de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien Stainlessfirm gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt
de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Stainlessfirm ter
beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Stainlessfirm zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn
van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Stainlessfirm
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Stainlessfirm bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Stainlessfirm op en is voor de Wederpartij geen grond om de
overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stainlessfirm een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Stainlessfirm gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Stainlessfirm daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Stainlessfirm bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Stainlessfirm onder
navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
­ Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Stainlessfirm toekomende bevoegdheid of een op Stainlessfirm rustende
verplichting ingevolge de wet; Stainlessfirm
In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden
indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst, tenzij Stainlessfirm alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4


Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomstStainlessfirm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden, indien:
de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Stainlessfirm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Stainlessfirm kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
van Stainlessfirm kan worden gevergd.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Stainlessfirm gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stainlessfirm op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Stainlessfirm de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Stainlessfirm op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit
dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stainlessfirm, zal Stainlessfirm in overleg met de
Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Stainlessfirm is
toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Stainlessfirm zal
de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De
Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Stainlessfirm genoemde termijn te voldoen,
tenzij Stainlessfirm anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ­
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is

opgeheven ­ ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stainlessfirm vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan­ afvoer­ en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5OvermachtStainlessfirm is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet­ voorzien,
waarop Stainlessfirm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stainlessfirm niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Stainlessfirm heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stainlessfirm zijn verbintenis had moeten nakomen.
Stainlessfirm kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Stainlessfirm ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stainlessfirm gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6


 Betaling en incassokostenBetaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of voorruit via I deal op een door Stainlessfirm aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stainlessfirm aangegeven. Stainlessfirm is
gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij
van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Stainlessfirm heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Stainlessfirm kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Stainlessfirm kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Stainlessfirm echter hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding
in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

Artikel 7


EigendomsvoorbehoudAlle door Stainlessfirm in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stainlessfirm totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Stainlessfirm gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.
Door Stainlessfirm geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Stainlessfirm veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Stainlessfirm daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.

De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Stainlessfirm gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
Wederpartij zich er jegens Stainlessfirm bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in
dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Stainlessfirm zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stainlessfirm en door Stainlessfirm aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stainlessfirm zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8Garanties, onderzoek en reclamesDe door Stainlessfirm te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan
de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Stainlessfirm kan in dat geval andere garantie­ en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij
uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien
de door Stainlessfirm verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie­, verzend­ en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Stainlessfirm, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver­ of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na
ontdekking schriftelijk aan Stainlessfirm te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat stainlessfirm in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij
dient Stainlessfirm in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij
daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Stainlessfirm
de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij,
ter keuze van Stainlessfirm, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de
vervangen zaak aan Stainlessfirm te retourneren en de eigendom daarover aan Stainlessfirm te verschaffen, tenzij Stainlessfirm anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stainlessfirm daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Wederpartij.
Artikel 9


 AansprakelijkheidIndien Stainlessfirm aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
Stainlessfirm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stainlessfirm is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Stainlessfirm is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stainlessfirm aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stainlessfirm toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
Stainlessfirm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf of andersoortige stagnatie. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24
lid 2 BW.
Indien Stainlessfirm aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stainlessfirm
beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Stainlessfirm is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Stainlessfirm of zijn leidinggevende ondergeschikten.


 Artikel 10VerjaringstermijnIn afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Stainlessfirm en de door Stainlessfirm bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op
feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Stainlessfirm van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11

Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12


Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Stainlessfirm voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stainlessfirm
toerekenbaar is.
Indien Stainlessfirm uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij
gehouden Stainlessfirm zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in
dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Stainlessfirm , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van Stainlessfirm en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Wederpartij.Artikel 13Intellectuele eigendomStainlessfirm behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet­ en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 14Toepasselijk recht en geschillenOp alle rechtsbetrekkingen waarbij Stainlessfirm partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 


 Artikel 15Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Stainlessfirm.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.