Privacy Policy

Uitleg AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Bekijk hier een infographic over de AVG.

Privacy by Design / Privacy by default
StainlessFirm neemt uw privacy zeer serieus. De gegevens en informatie op onze pagina’s kunt u opvragen zonder dat u hiervoor persoonlijke gegevens moet overleggen. Informatie die van u wordt verzameld om contact met u op te nemen of informatie te verzenden alsmede uw klantgegevens worden op een veilige manier gebruikt en verwerkt. Gegevens die niet meer nodig zijn worden door ons verwijderd of geanonimiseerd.

Welke informatie wordt door StainlessFirm verzameld en verwerkt?

Contact opnemen via chat of social media
Als u gebruik maakt van onze Facebook messenger app of onze andere social media kanalen dan is het mogelijk dat uw gegevens bekeken worden door onze medewerkers. Welke gegevens er zichtbaar zijn door onze medewerkers bepaalt u zelf met de instellingen van het desbetreffende social media platform.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
StainlessFirm. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Als u vragen heeft over het gebruik van onze website of u heeft vragen over het delen van gegevens met onze medewerkers, neemt u dan contact met ons op zodat wij u een antwoord op uw vragen kunnen geven.

Geen van de gegevens die u met ons deelt worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u afgesproken.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Gegevens verwerken voor de nieuwsbrief
Afmelden van onze nieuwsbrief kan eenvoudig door de link onderaan de nieuwsbrief te gebruiken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze support zodat wij u hiermee kunnen assisteren! Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij Mailchimp. Mailchimp heeft een artikel gemaakt speciaal om aan te geven welke gegevens er van u verwerkt worden: Mailchimp GDPR
Uw individuele rechten worden door ons gerespecteerd.

  • Recht om vergeten te worden
  • Recht om te protesteren
  • Recht voor rectificatie
  • Recht van inzage

Analytische cookies met als doel het analyseren van ons website verkeer
Wij gebruiken analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoek. Wij doen hiervoor een beroep op de
grondslag van de noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat wij ook
op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen.

Uw IP adres wordt geanonymiseerd
Wij gebruiken Google analytics voor het analyseren van onze bezoekers. Door het aanpassen van onze code zorgen wij ervoor dat Google uw IP adres anonymiseerd.

Bewerkersovereenkomst
Op grond van artikel 14 van de Wbp hebben wij als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers.

Gegevens delen met Google
De gegevensdeling met Google voor de volgende doelen is uitgezet:

  • producten en services van Google
  • benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites)
  • technische ondersteuning
  • accountspecialisten

Google analytics opt-out
Het is mogelijk om de Google analytics cookie te blokkeren door gebruik te maken van de browser add-on.

Dataminimalisatie
Gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet meer nodig zijn voor de analyse van ons verkeer.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan StainlessFirm op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van StainlessFirm. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting
van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die
wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens
StainlessFirm
Varenschut 21 E
5705DK Helmond
Nederland
T +31 (0) 492 588978
E info@stainlessfirm.nl